ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

 

ข้อตกลงการใช้งาน ปรับปรุงล่าสุดมกราคม 2562

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์หลานลุงตู่ ข้อตกลงต่อไปนี้จะเป็นข้อตกลงที่บังคับใช้กับบริการ เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดสำหรับเว็ปไซต์หลานลุงตู่

เนื้อหา

1. ใครสามารถใช้เว็ปไซต์นี้ได้

2. การอนุญาตให้ใช้เว็ปไซต์

3. การลงทะเบียนสร้างบัญชี

4. ความเป็นส่วนตัว

5. สิทธิที่ผู้ใช้งานที่ให้แก่ผู้ให้บริการ

6. กฎระเบียบและข้อห้ามในการใช้งาน 

7. เนื้อหาต้องห้าม

8. การสิ้นสุดการใช้งานและการปิดบัญชี

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

10. การประกันเนื้อหาและข้อยอมรับของผู้ใช้งาน

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

12. สิทธิทางปัญญาและการสงวนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 

 

ใครสามารถใช้เว็ปไซต์นี้ได้

ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้งานมีสติสัมปชัญญะและอำนาจการตัดสินใจเพียงพอที่จะเข้าใจว่า เมื่อผู้ใช้งานได้เข้ามาที่เว็ปไซต์นี้ ผู้ใช้งานได้ยอมรับในข้อตกลงการใช้งาน และเข้าใจถึงผลที่จะตามมาหากไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงนี้

การอนุญาตให้ใช้เว็ปไซต์

เว็ปไซต์หลานลุงตู่อนุญาตให้ผู้ใช้งานดาว์นโหลดเนื้อหาต่างๆ บนเว็ปไซต์เพื่อนำไปใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์นี้ไม่ไม่สามารถโอนถ่ายให้แก่ผู้อื่น

ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ไปดัดแปลง, ทำซ้ำ, ขาย, หรือกระทำการใดๆ ทางการค้า และห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันอาจจก่อให้เกิดความเสียหาย ขัดขวาง หรือพยายามดัดแปลงเว็ปไซต์นี้ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้งานจะได้รับเอกสารยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็ปไซต์หลานลุงตู่

การลงทะเบียนสร้างบัญชี

หากผู้ใช้งานลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเว็ปไซต์หลานลุงตู่ด้วย Facebook นั่มหมายความว่า ผู้ใช้งานยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้บริการได้ตามแต่ที่กำหนดไว้ และผู้ใช้งานเข้าใจว่าโดยการยินยอมนี้ ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมและการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำขณะใช้บัญชี Facebook นั้นๆ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้และ รหัสผ่านของตัวผู้ใช้ให้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานสงสัยหรือทราบว่า บัญชีของผู้ใช้งานถูกจารกรรม หรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรีบแจ้งต่อเว็ปไซต์หลานลุงตู่ ผ่านช่องทางอีเมลล์ [email protected]เว็ปไซต์หลานลุงตู่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเก็บรักษาบัญชีของผู้ใช้งานได้

ความเป็นส่วนตัว

สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็ปไซต์หลานลุงตู่ จะถูกชี้แจงในส่วนนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

ข้อมูลประเภทใดบ้างที่ผู้ให้บริการอาจจะมีการจัดเก็บ

วิธีใดบ้างที่ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลไปใช้งาน

ข้อมูลใดบ้าง (ถ้ามี) ที่ผู้ใช้งานยินยอมให้ผู้ให้บริการนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและ

ข้อมูลนั้นๆ จะถูกเผยแพร่ต่อผู้ใด

สิทธิที่ผู้ใช้งานที่ให้แก่ผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เว็ปไซต์หลานลุงตู่ และ บริการใดๆ ทั้งหมดในเครือของเว็ปไซต์หลานลุงตู่ สามารถนำเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นสู่เว็ปไซต์แล้วนั้นไปทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดงไม่ว่าบนสื่อใดก็ตามในปัจจุบัน หรือในอนาคตต่อจากนี้ และผู้ใช้งานได้ยินยอมสิทธิและกรรมสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ทางศีลธรรมในการเรียกร้องใดๆ ก็ตามจากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นสู่เว็ปไซต์หลานลุงตู่ แล้ว ผู้ใช้งานยังยินยอมที่จะให้ผู้ใช้งานอื่นๆ สามารถรับชมและเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นมาบนเว็ปไซต์หลานลุงตู่แล้วด้วย หากผู้ใช้งานได้เสนอแนะสิ่งใดๆ ก็ตามแก่ เว็ปไซต์หลานลุงตู่ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การนำข้อเสนอแนะนั้นๆ ไปปรับใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือให้ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ใช้งาน

กฎระเบียบและข้อห้ามในการใช้งาน 

ในการใช้งาน เว็ปไซต์หลานลุงตู่ ผู้ใช้งานต้องปฎิบัติตัวภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ได้ระบุไว้พร้อมกันกับการให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่สร้างความรำคาญ ความเสียหาย หรือการก่อกวนใดๆ เว็ปไซต์หลานลุงตู่ จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบการคัดกรองเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการจะนำขึ้นเว็ปไซต์  อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะคัดกรอง เฝ้าดู ติดตาม ดัดแปลง ลบทิ้ง หรือย้าย เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นบนเว็ปไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเหตุผล เว็ปไซต์หลานลุงตู่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหา หรือการปฎิเสธที่จะแจกจ่ายสำเนาเนื้อหาที่ผู้ใช้งานใดผู้ใช้งานหนึ่ง และเว็ปไซต์หลานลุงตู่ไม่สามารถรับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานจะถูกเก็บเป็นความลับจากบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เว็ปไซต์หลานลุงตู่มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะปฎิเสธไม่ให้ผู้ใช้งานตีพิมพ์ ลบออก หรือกีดกันไม่ให้ผู้ใช้งานกระทำต่อเนื้อหาใดๆ ก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล หรือแจ้งล่วงหน้า

เนื้อหาต้องห้าม

ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการตีพิมพ์หรือจัดแสดง (ต่อไปนี้จะเรียกว่าการโพสต์) เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือการส่งต่อให้ผู้อื่น ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างและกฎระเบียบในการโพส์ตบนเว็ปไซต์หลานลุงตู่ หากผู้ใช้งานเห็นว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของทั้งตัวผู้ใช้งานเองหรือของผู้ใช้งานอื่นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือเป็นเท็จ ขอให้รีบแจ้งกับผู้ให้บริการ

การใช้งานเว็ปไซต์ของผู้ใช้งานรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่กับการโพส์ตข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ บนเว็ปไซต์ การใช้งานในทุกรูปแบบของผู้ใช้งานบนเว็ปไซต์จำเป็นต้องเคารพซึ่งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ นามสกุล URL หรือที่อยู่อีเมล์ ที่อาจจะนำไปสู่การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้บนพื้นที่สาธารณะบนเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานพึงกระทำได้บนความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นหากมีบุคคลที่สามนำข้อมูลนั้นๆ ของผู้ใช้งานไปใช้ต่อ

ผู้ใช้งานเว็ปไซต์หลานลุงตู่ จำเป็นที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดเวลา ผู้ใช้งานห้ามดาว์นโหลดหรือนำข้อมูลที่ผิดตามข้อห้ามข้างล่างนี้ขึ้นมาบนเว็ปไซต์หลานลุงตู่

1. ละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ก็ตาม

2. การกระทำอันผิดกฎหมายเช่น ข่มขู่ คุกคาม เอาเปรียบ ป้ายสี ให้ร้าย ฉ้อโกง หลอกลวง รวมไปถึงการว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความแตกแยก

3. การกระทำที่มีการเหยียดเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือความพิการ

4. ละเมิดศีลธรรม เช่นการโพส์ตภาพ ลามก อนาจาร

5. แสดงการสนับสนุนการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

6. การใช้ถ้อยคำหรือภาพที่อาจกระทบต่อจิตใจผู้ใช้งานผู้อื่น

7. การเผยแพร่หลักความคิดหรือแนวคิดต่างๆ ที่ขัดต่อกฎหมายราชอาณาจักรไทย

8. การแพร่ไวรัส โค้ด ไฟล์ หรือโปรแกรม ใดๆ ก็ตามที่นอกเหนือจากบริการที่ผู้ให้บริการได้จัดไว้ให้

9. การละเมิดกฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อบังคับ หรือ นโยบายต่างๆ ที่แจ้งไว้บนเว็ปไซต์หลานลุงตู่

ในการใช้เว็ปไซต์หลานลุงตู่ ผู้ใช้งานตกลงที่จะ:

1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงขณะลงทะเบียนใช้งาน

2. เก็บรักษาหรัสผ่านและตัวตนให้เป็นความลับ

3. คอยปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นข้อมูลล่าสุด และตรงต่อความจริง

4. ยินยอมต่อความเสี่ยงในการถูกจารกรรมจากบุคคลไม่พึงประสงค์

5. รับผิดชอบต่อการป้องกันข้อมูลและการทำข้อมูลสำรองในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรืออุปกรณ์

6. ผู้ใช้บริการถูกห้ามมิให้ใช้ เว็ปไซต์หลานลุงตู่ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดขวางการให้บริการของเว็ปไซต์ และ เครือข่ายของเว็ปไซต์หลานลุงตู่ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของบริการต่างๆ ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลคอมพิวเดตอร์ใดๆ ก็ตามด้วยวิธีมิชอบเช่น การแฮ็ค หรือวิธีใดๆ ก็ตามที่ผิดต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 

การสิ้นสุดการใช้งานและการปิดบัญชี

ข้อตกลงนี้เริ่มจากวันที่ผู้ใช้งานเริ่มต้นเข้าใช้งานในเว็ปไซต์ และใช้งานต่อเนื่องจนกระทั่งการหยุดใช้งาน

เว็ปไซต์หลานลุงตู่ สงวนสิทธ์ที่จะเพิกถอน หรือลบบัญชีของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา หากเว็ปไซต์หลานลุงตู่ตรวจพบว่าผู้ใช้งานมีการละเมิดกฎระเบียบการใช้งานข้อใดก็ตาม เว็ปไซต์หลานลุงตู่สงวนสิทธ์การปิด ทำลายทิ้ง หรือเพิกถอนบัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ก็ตาม

ภายหลังการสิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ หรือการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยทางใด เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นไปบนเว็ปไซต์แล้วนั้นอาจจะถูกนำออกจากพื้นที่เว็ปไซต์ ซึ่งเว็ปไซต์หลานลุงตู่จะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหานั้นๆ หากผู้ใช้งานต้องการจะกู้คืนเนื้อหานั้นๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

เว็ปไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถใช้บริการต่างๆ ที่จัดไว้ในพื้นที่ของเว็ปไซต์นี้โดยอยู่บนความเสี่ยงของตัวผู้ใช้งานเอง เว็ปไซต์หลานลุงตู่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ ก็ตามและจะไม่มีการรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้งาน เว็ปไซต์หลานลุงตู่ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีข้อมูล ไม่ว่าจะทางซอฟต์แวร์ คุณภาพเนื้อหา หรือระบบเครือข่ายใดๆ ก็ตาม ที่ผิดพลาดแล้วก่อให้เกิดผลต่างๆ ที่อาจจะตามมา

หากผู้ใช้งานรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการใช้เว็ปไซต์นี้ ผู้ใช้งานสามารถปิดบัญชีการใช้งานของตัวผู้ใช้งานและ ผู้ใช้งานสามารถส่งคำขอให้ยุติการเข้าถึงเว็ปไซต์นี้ได้โดยส่งคำร้องมาที่ [email protected]

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฎิสัมพันธ์ทั้งหมด ที่ผู้ใช้งานได้มีกับผู้ใช้งานอื่นๆ เว็ปไซต์หลานลุ

ตู่ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จริงและความเที่ยงตรงของเนื้อหาต่างๆ ที่ได้ขึ้นมาบนเว็ปไซต์หลานลุงตู่

ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นที่เว็ปไซต์หลานลุงตู่ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต่อผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานเดินทางไปพบปะกับผู้ใช้งานอื่นแล้วได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย หรือเสียชีวิต เว็ปไซต์หลานลุงตู่จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการที่เกิดขึ้น

เว็ปไซต์หลานลุงตู่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลง หยุดหรือปิดให้บริการเมื่อใดก็ได้

เว็ปไซต์หลานลุงตู่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ เฝ้าดู และคัดกรองเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เข้ามายังเว็ปไซต์ของหลานลุงตู่

การประกันเนื้อหาและข้อยอมรับของผู้ใช้งาน

สำหรับเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานได้นำขึ้นเว็ปไซต์นั้น ผู้ใช้งานตกลงที่จะ: 1. ยืนยันและยอมรับต่อข้อตกลงที่เว็ปไซต์หลานลุงตู่ได้ชี้แจงแล้วด้านบน 2. เว็ปไซต์หลานลุงตู่จะไม่เป็นผู้ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นต่อบุคคลที่สาม 3.ข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานจะนำขึ้นบนเว็บไซต์นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล หรือกรรมสิทธิ์ทางปัญญาใดๆ ทั้งสิ้น 4. ผู้ใช้งานยอมรับกฎและข้อบังคับทั้งหมดของเว็ปไซต์หลานลุงตู่ 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ปกป้อง รวมถึงการชดและใช้ให้กับ เว็ปไซต์หลานลุงตู่ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงบุคคลที่สามที่อาจจะได้รับผลกระทบหากผู้ใช้งานหรือเนื้อหาของผู้ใช้: 1. เกิดจากการใช้งานบนเว็ปไซต์ 2. ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับของเว็ปไซต์ 3. ขัดต่อกฎหมายราชอาณาจักรไทย หรือละเมิดสิทธิทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 

สิทธิทางปัญญาและการสงวนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

เว็ปไซต์หลานลุงตูเคารพซึ่งกฎสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นและเว็ปไซต์หลานลุงตู่ขอให้ผู้อื่นปฎิบัติตามเช่นกัน ผู้ใช้งานเว็ปไซต์นี้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการแจ้งผู้ให้บริการหากมีชิ้นส่วนหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลที่ 3